मुख्यमंत्री सचिवालय/ जनसंपर्क कक्ष दिनांक 5 जानेवारी 2020 *महाविकास आघाडी सरकारचे खाते वाटप जाहीर* *राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर*

मुख्यमंत्री सचिवालय/ जनसंपर्क कक्ष
दिनांक 5 जानेवारी 2020


*महाविकास आघाडी सरकारचे खाते वाटप जाहीर*


*राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर*


मुंबई, दि. 5 :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली असून मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यातील खातेवाटप पुढीलप्रमाणे आहे.


*मंत्री*
*1. श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री*
सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय, व इतर कोणत्याही मंत्र्यांना नेमुन न दिलेले विषय/खाती


 *2. श्री.अजित अनंतराव पवार,*
*उप मुख्यमंत्री*
वित्त, नियोजन


*3. श्री.सुभाष राजाराम देसाई*
उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा


*4.  श्री.अशोक शंकरराव चव्हाण*
सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)


 *5. श्री.छगन चंद्रकांत भुजबळ*
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण


 *6. श्री. दिलीप दत्तात्रय वळसे- पाटील*
कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क


*7.  श्री.जयंत राजाराम पाटील*
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास


*8.  श्री. नवाब  मोहम्मद इस्लाम मलिक*
अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता


 *9.  श्री.अनिल वसंतराव देशमुख*
  गृह


*10. श्री.विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात*
महसूल


*11. श्री.राजेंद्र भास्करराव शिंगणे*
अन्न व औषध प्रशासन


*12. श्री. राजेश अंकुशराव टोपे*
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण


 *13.श्री. हसन मियालाल मुश्रीफ*
   ग्राम विकास


*14. डॉ.नितीन काशिनाथ राऊत*
    उर्जा


*15. श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड*
शालेय शिक्षण


*16. डॉ.जितेंद्र सतिश आव्हाड*
   गृहनिर्माण


 *17. श्री.एकनाथ संभाजी शिंदे*
नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)


*18. श्री. सुनिल छत्रपाल केदार*
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण


*19. श्री. विजय वडेट्टीवार*
इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भुकंप पुनर्वसन


*20. श्री. अमित विलासराव देशमुख*
 वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य


*21. श्री.उदय रविंद्र सामंत*
उच्च व तंत्र शिक्षण


 *22. श्री.दादाजी दगडू भुसे*
कृषि, माजी सैनिक कल्याण


 *23. श्री.संजय दुलिचंद राठोड*
वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन


*24.श्री. गुलाबराव रघुनाथ पाटील*
पाणी पुरवठा व स्वच्छता


*25. ॲड. के.सी. पाडवी*
आदिवासी विकास


*26. श्री. संदिपानराव आसाराम भुमरे*
रोजगार हमी, फलोत्पादन


*27. श्री. बाळासाहेब उर्फ श्यामराव पांडुरंग पाटील*


सहकार, पणन


*28. ॲड. अनिल दत्तात्रय परब*
परिवहन, संसदीय कार्य


 *29. श्री. अस्लम रमजान अली शेख*
वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास


*30. ॲड. यशोमती ठाकूर (सोनवने)*
महिला व बालविकास


*31. श्री.शंकराराव यशवंतराव गडाख*
मृद व जलसंधारण


*32.  श्री.धनंजय पंडितराव मुंडे*
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य


*33. श्री. आदित्य उद्धव ठाकरे*
पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार


*राज्यमंत्री*


*1. श्री. अब्दुल नबी सत्तार*
महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य


*2.श्री. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील*
गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण


*3.  श्री. शंभुराज शिवाजीराव  देसाई*
गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन


*4. श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू*
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार


*5. श्री दत्तात्रय विठोबा भरणे*
सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन


*6. डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम*
सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा


*7. श्री. राजेंद्र श्यामगोंडा पाटील यड्रावकर*
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य


*8. श्री. संजय बाबुराव बनसोडे*
पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्य


*9. श्री. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे*
नगर विकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन


*10.श्रीमती आदिती सुनिल तटकरे*
उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क