शेतकरी बांधवांसाठी शासकीय प्रकल्प*

शेतकरी बांधवांसाठी


शासकीय प्रकल्प*


==========================
1). गाई-म्हशी विकत घेणे – 
प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी ) 


2). शेळीपालन – 
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड 
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)


3). कुक्कुटपालन – 
प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी 
(शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.) 


4). शेडनेट हाऊस –
प्रकल्प खर्च - ३.५ लाख – १० गुंठे 
(शासकीय योजना - ५० % )


5). पॉलीहाउस - 
 प्रकल्प खर्च -११ लाख - १० गुंठे
 (शासकीय योजना - ५० % )


6). मिनी डाळ मिल –
  प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख 
  (शासकीय योजना - ५० % ) 


7). मिनी ओईल मिल – 
  प्रकल्प खर्च -५ लाख 
(शासकीय योजना - ५० % ) 


8). पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर- 
३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी.


9). ट्रॅक्टर व अवजारे – 
 प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५  % -इतर लाभधारकांसाठी )


10). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या कमी 
प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी ) 


11). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या जास्त  
प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )


12). काढणी व बांधणी यंत्र –
शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )


13). रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 
रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी .वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 


14). कडबा कुट्टी यंत्र/ पेरणी यंत्र-
२० बी.एच.पी. खालील चलित 
प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 
२० बी.एच.पी. वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी 
प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी 


15). उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका –( किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर 


16). छोट्या रोपवाटिका साठी -–( १ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ५०  भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर


17). गोडाऊन(वेअर हाउस)-
  प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन 
  (शासकीय योजना-२५ %)


18). शीत गृह –५००० मेट्रिक टन साठी 
(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी )
२८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी 
३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.


19. गांडूळ खत प्रकल्प –
प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती 
(शासकीय योजना-५००००/- प्रती उत्पादन प्रकल्प 


20). उसाच गुऱ्हाळ -
प्रकल्प खर्च- १४ लाख 
(शासकीय योजना- ५० %)


21). फळ प्रक्रिया उद्योग -
 प्रकल्प खर्च- २४ लाख 
(शासकीय योजना - ४० %)


22). फळबाग लागवड (एन.एच.बी.)-
  प्रकल्प खर्च- २० लाख - १० एकर 
  (शासकीय योजना- ४० %)


23). स्पिरुलीना (शेवाळ शेती)-
   प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख 
    (शासकीय योजना - ५० % ) 


24). भाजीपाला सुकवणे-
   प्रकल्प खर्च-२४ लाख 
   (शासकीय योजना-४० %)


25). कृषि सल्ला व सेवा केंद्र –
   प्रकल्प खर्च-५ लाख 
   (शासकीय योजना-४०%)


26). सोयाबीन मिल्क व उत्पादने-
     प्रकल्प खर्च- ८ लाख 
     (शासकीय योजना- ४० %)


27). कृषी पर्यटन (अॅग्रो टूरीझम)-  प्रकल्प खर्च-१० लाख