पोलिस मित्र संघटनेचे नविन वष॔ सन 2020 चे कॅलेंडर चे प्रकाशन करण्यात आले .

आज मा .नामदार.श्री बाळासाहेब थोरात साहेब


महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य व


मा.आमदार मोहनदादा जोशी


यांच्या शुभ  हस्ते


पोलिस मित्र संघटनेचे


नविन वष॔ सन 2020 चे


कॅलेंडर चे प्रकाशन करण्यात आले .