शब्दसंस्कार अकॅडमी,सत्र क्र-1 भाषण करायला शिका वार-रविवार,दि ०२फेब्रुवारी२०१९

शब्दसंस्कार अकॅडमी,सत्र क्र-1
भाषण करायला शिका
वार-रविवार,दि ०२फेब्रुवारी२०१९
स्थळ-विशाल होम डेकोर ऑफीस, चौफुला
वेळ-सकाळी 11 वा
टीप-पहिले लेक्चर मोफत असेल