प्रभाग क्र २ मौजे चिखली, बालघरे वस्ती, सेक्टर क्र १६ , येथील नव्याने सुरु असलेल्या आठ बांधकामावर आज दि २१/१२/२०१८ रोजी कारवाई करणेत आली. त्यात ९९४५ चौ फुट बांधकाम निष्काशीत करणेत आले .

प्रभाग क्र २ मौजे चिखली, बालघरे वस्ती, सेक्टर क्र १६ , येथील नव्याने सुरु असलेल्या आठ बांधकामावर आज दि २१/१२/२०१८ रोजी कारवाई करणेत आली. त्यात ९९४५ चौ फुट बांधकाम निष्काशीत करणेत आले .